Adopt a Pet

 • » Chihuahua/Dachshund

  » Male,Male

  » 8 weeks

 • » Beagle mixes

  » Male,Male,Female

  » 8 weeks

 • » Shepherd mix

  » Male

  » 8 weeks

 • » Border Collie/Shepherd

  » Male,Female

  » 11 weeks

 • Allie & Lillie

  Allie & Lillie

  » DSH tabby, DSH blue cream

  » Female,Female

  » 10 weeks

 • Bertha

  Bertha

  » Boxer/Beagle

  » Female (Spayed)

  » > 1 year

 • Blackie & Boo

  Blackie & Boo

  » DSH black

  » Male,Female

  » 4 months

 • Bobbie

  Bobbie

  » Hound Dog mix

  » Male

  » 2 years

 • Boots

  Boots

  » DSH gray tabby/white

  » Male (Neutered)

  » 1 1/2 years

 • Buffy

  » DSH buff tabby/white

  » Female

  » >8 weeks

 • Buster

  Buster

  » Terrier/Beagle mix

  » Male

  » 8 weeks

 • Callie

  Callie

  » DSH gray calico

  » Female

  » 9 weeks

 • Charlie

  Charlie

  » Chihuahua mix

  » Male (Neutered)

  » 1 1/2 year

 • Chelsea & Skittles

  Chelsea & Skittles

  » DSH tabby

  » Female,Female

  » > 14 weeks

 • Coco

  Coco

  » Miniature Pinscher

  » Male (Neutered)

  » 7 years

 • Daisy

  Daisy

  » Border Collie mix

  » Female (Spayed)

  » 5 years

 • Dakota

  Dakota

  » Pit Bull Terrier mix

  » Male

  » 4 years

 • Daphne

  Daphne

  » Beagle mix

  » Female

  » 1 year

 • Fletcher & Fizzy

  Fletcher & Fizzy

  » DMH black, DSH tabby/orange

  » Male,Female

  » 14 weeks

 • Gruyere & Fontina

  Gruyere & Fontina

  » DSH orange tabby, DSH black

  » Male,Female

  » 13 weeks

 • Harry, William, Kate, Pippa, Duchess

  » DSH black/white, DSH tabby/white (males); DSH tabby/white (2 females), DSH black/white (female)

  » Male,Male,Female,Female,Female

  » 10 weeks

 • JoJo

  JoJo

  » Australian Shepherd mix

  » Female

  » 6 years

 • Lonan

  Lonan

  » DSH white/black

  » Male

  » 4 months

 • Monty

  » DSH black

  » Male (Neutered)

  » 4 years

 • Nadia

  » Himalayan mix - tabby point

  » Female

  » 2 years

 • Ninja

  Ninja

  » DSH tortoiseshell

  » Female

  » < 12 weeks

 • Nony

  Nony

  » DSH tabby/orange

  » Female (Spayed)

  » 6 1/2 years

 • Ozzy

  Ozzy

  » DSH orange tabby/white

  » Male

  » 11 weeks

 • Rebel & Radar

  » DSH gray/white, DMH black/white

  » Male,Male

  » >9 weeks

 • Roy

  Roy

  » Bichon Frise

  » Male

  » 14 weeks

 • Ruby

  Ruby

  » Boxer/Beagle

  » Female

  » 4 years

 • Sammy & Ben

  Sammy & Ben

  » DSH orange tabby, DSH buff tabby

  » Male,Male

  » 12 weeks

 • Savannah

  Savannah

  » Pointer mix

  » Female

  » 2 years

 • Sheri & Missi

  » DSH tabby/orange/white

  » Female,Female

  » 8 weeks

 • Sophie

  Sophie

  » Spaniel mix

  » Female

  » 2 years

 • Stanley and Leonardo

  Stanley and Leonardo

  » DSH tabby, DSH black

  » Male,Male

  » < 5 months

 • Taffy & Caramel

  Taffy & Caramel

  » DSH tortoiseshell

  » Female,Female

  » > 13 weeks

 • Tater

  Tater

  » DSH black

  » Female

  » 13 weeks

 • Twinkle

  Twinkle

  » DSH tabby

  » Female (Spayed)

  » 4 1/2 years

 • Wanka

  Wanka

  » Border Collie

  » Female

  » 6 years

 • Yogi

  Yogi

  » Labrador Retriever/Border Collie

  » Male

  » 4 months

site by Big Ocean Studios